Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 24/6/2016

56,157,605
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 24/6/2016

57,394,019

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,663,948
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 123%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 116%