Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 25/6/2016

54,985,654
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 25/6/2016

57,297,684

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

47,232,974
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 121%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 117%