Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 26/6/2016

52,363,678
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 26/6/2016

57,107,915

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

47,754,744
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 120%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 117%