Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 08/7/2016

50,768,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 08/7/2016

50,866,250

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 89%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 94%