Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 07/7/2016

48,011,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 07/7/2016

50,880,286

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 88%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 92%