Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 04/7/2016

55,954,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 04/7/2016

51,838,250

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 86%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 82%