Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 03/7/2016

47,785,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 03/7/2016

50,466,333

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 83%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 78%