Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 02/7/2016

51,460,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 02/7/2016

51,807,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 105%