Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 01/7/2016

52,154,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 01/7/2016

52,154,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,120,933
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 106%