Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 30/6/2016

48,926,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 30/6/2016

56,120,933

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,748,179
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 80%