Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 29/6/2016

55,779,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 29/6/2016

56,369,034

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,692,078
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 132%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 98%