Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 27/6/2016

54,654,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 27/6/2016

56,409,296

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,853,039
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 107%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 108%