Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 22/6/2016

58,189,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 22/6/2016

56,872,864

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,538,980
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 134%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 123%