Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 21/6/2016

57,547000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 21/6/2016

56,810,190

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,680,308
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 116%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 127%