Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 20/6/2016

58,399,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 20/6/2016

56,773,350
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,538,118
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 112%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 128%