Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 18/6/2016

49,450,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 18/6/2016

57,202,944
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

46,065,620 
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 90%