Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 17/6/2016

52,410,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 17/6/2016

57,659,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

45,681,004 
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 119%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 103%