Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 16/6/2016

54,910,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 16/6/2016

57,987,063
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 5)

45,675,561 
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 125%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 108%