Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 15/6/2016

69,198,000 kWh

Sản lượng bình quân tháng 6 tính đến ngày 15/6/2016

58,192,200 kWh

Sản lượng bình quân tháng trước liền kề tính đến ngày 15/5/2016

45,790,125 kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 151%