Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 14/6/2016

66,228,000 kWh

Sản lượng bình quân tháng tính đến ngày 14/6/2016

57,309,286 kWh

Sản lượng bình quân tháng trước liền kề tính đến ngày 14/5/2016

46,058,769 kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề

144%