Sản lượng điện năng cùng kỳ năm 2015 ngày 13/6/2015 (kWh)

43,717,000

Sản lượng bình quân tháng trước liền kề (N-1) tính đến 13/5/2016 (kWh)

46,105,590

Sản lượng điện năng ngày 13/6/2016 (kWh)

62,762,000

Sản lượng bình quân tháng (N) tính đến ngày 13/6/2016 (kWh)

56,623,231

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề (%)

136%

Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (%)

144%