Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
13/06/2016 61962,36 3163,80 14h
13/06/2015 43117,244 2316,96 15h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 143,71% 136,55% -