Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
12/06/2016 54869,96 2657,62 22h
12/06/2015 46970,745 2239,73 17h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 116,82% 118,66% -