Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
10/06/2016 52212,66 2637,92 15h
10/06/2015 50548,906 2635,83 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 103,29% 100,08% -