Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
23/04/2016 38315,39 2251,27 18h
23/04/2015 36377,111 2097,84 18h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 105,33% 107,31% -