Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
03/05/2016 40993,19 2366,58 18h
03/05/2015 40197,638 2038,87 19h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 101,98% 116,07% -