Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
04/05/2016 46273,45 2484,35 18h
04/05/2015 46445 2429 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 99,63% 102,28% -