Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
05/05/2016 49056,25 2548,39 18h
05/05/2015 45389,924 2319,81 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 108,08% 109,85% -