Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
06/05/2016 50630,61 2617,66 11h
06/05/2015 49676,492 2382,75 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 101,92% 109,86% -