Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
07/05/2016 50080,51 2484,00 11h
07/05/2015 50602,244 2513,33 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 98,97% 98,83% -