Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
27/8/2013 38890 1989 11h
27/8/2012 39124.94 2040.21 11h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 99.39951346 97.48996427