1-12-2015 09:49:44
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI (Theo Công văn số 7450/UBCK-QLPH ngày 30/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 1. Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty
6-11-2015 15:33:28
Tình hình hoạt động SXKD tháng 10 năm 2015 THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2015
8-10-2015 15:35:23
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍN THÁNG ĐẦU NĂM 2015Tải file: Tại đây!
21-09-2015 15:38:41
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ 01/9/2015. Một trong những nội dung quan trọng
7-09-2015 15:41:22
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2015 Tải file: Tại đây!
3-09-2015 15:42:51
Trong tháng 8/2015, từ ngày 14 đến sáng ngày 29, hệ thống khí PM3 ngừng để bảo dưỡng sửa chữa hàng năm, toàn bộ khí PM3 cho sản xuất điện bị cắt. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực cung cấp đủ điện, ổn định, an
11-08-2015 15:44:00
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2015 Tải file: Tại đây