3-01-2018 08:11:46
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt - Báo cáo tài chính Năm 2016 (đã kiểm toán) của Công ty CP Công nghệ và thiết bị điện