19-07-2016 11:47:19
1. Chiến lược phát triển 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm 3. Kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm 4. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ
19-07-2016 11:41:38