Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2019