Lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2016
Tải file: Lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2016.pdf