14-02-2015 16:23:50
Hàng chục ngàn lượt CBCNV được tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn (trong đó: 7.569 lượt CBCNV được đào tạo nâng ngạch, nâng bậc, giữ bậc, an toàn điện; 7.185 lượt tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo nghiệp vụ; 110 người tham gia hội