Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/06/2019 64,679,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 04/06/2019

55,007,750

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%