Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/03/2019 41,642,885
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 24/03/2019

47,482,362

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%