Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/12/2018 48,207,834
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 26/12/2018

47,486,933

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%