5-04-2017 15:46:25
Quy định liên quan: - Mẫu thiết kế Trạm giàn một cột (Tải về tại đây)
20-03-2017 07:12:50
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Mẫu đăng ký tham gia đấu giá - Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP OMINISYSTEM VN - Giấy