Không có lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày: 01-11-2015