Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa cải tạo nâng cấp lưới điện ngày 01-11-2015