Không có lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa cải tạo nâng cấp ngày: 01-11-2015