Không có lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa ngày: 01-11-2015