Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
5/8/2013 39089 2072 11h
5/8/2012 37472.897 1890.58 21h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 104.312725 109.595997