Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
2/8/2013 39388.00 2076 11h
2/8/2012 38350.72 1948.89 11h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 38869.36 2012.45