Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
3/8/2013 33963.00 1688.00 11h
3/8/2012 35015.80 1939.36 11h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 96.99 87.04