Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
4/8/2013 31668.00 1913.00 18h
4/8/2012 39477.97 1888.40 22h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 80.22