Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/06/2017 56,316,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 21/06/2017

59,113,714

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 121%