Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
08/03/2015 31443.10 2032.14 18h
08/03/2014 31348.265 1881.95 18h
So với cùng kỳ năm trước 100.30% 107.98% -