Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
09/09/2014 43590.43 2243.24 18h
09/09/2013 34019.801 2012.8 18h
So với cùng kỳ năm trước 128.13% 111.45% -